07 grudnia 2022
Regulamin cmentarza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA
w  CHRZANOWIE - KOŚCIELCU

 

Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza go  szczególną troską.
Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla zachowania w tym miejscu porządku, zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§1

Cmentarz jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie  Kościelcu.cmentarz_regulamin
Cmentarzem administruje ks. Proboszcz.
Siedziba Administratora znajduje się  w Chrzanowie, przy ul. Kościelnej 2A.
Administrator przyjmuje strony w godzinach otwarcia Kancelarii Parafialnej.

§2

Na cmentarzu urządza się groby:

  • ziemne zwykłe,

  • ziemne zwykłe głębinowe, 

  • groby murowane, grobowce, piwnice.

§3

Na cmentarzu stosuje się ofiary:

  • za miejsca grzebalne,

  • określone w załączniku nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego,
    za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobu (wobec nowego dysponenta),

§4

1. Ofiary za miejsca grzebalne od 1 listopada 2007r. wnosi się na okres 20 lat w przypadku grobów ziemnych oraz na okres 30 lat w przypadku grobów murowanych - grobowców, piwnic.

2. Wysokość ofiar ustala Rada Parafialna wraz z Administratorem cmentarza.

3. Ofiary wnosi się najpóźniej w dniu zgłoszenia pochówku.

4. Ofiary nie podlegają zwrotowi.

5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary za miejsce grzebalne nie może przekroczyć jednego roku.

6. W przypadki nie uiszczenia ofiary za miejsce grzebalne w określonych terminach, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

8. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§5

Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat, z wyjątkiem grobu głębinowego, w którym pochowana jest jedna osoba.

§6

Pochówki może wykonywać tylko osoba mająca podpisaną umowę z Administratorem cmentarza (grabarz).

§7

Załatwianie spraw związanych z pogrzebem i pochowaniem zwłok na cmentarzu odbywa się w kancelarii parafialnej.
Należy przedstawić wymagane dokumenty:  Kartę Zgonu (dla celów pochowania zwłok),  informację o przyjęciu sakramentów.
W wypadku, gdy zgon nastąpił poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski .

§8

Obrzędy pogrzebowe odbywają się w dni powszednie.

§9

Na wszystkie prace remontowo budowlane np. budowa piwnic, montaż nowych pomników, wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodników, dysponent grobu powinien uzyskać zezwolenie Administratora cmentarza.
Przedmiotowe prace mogą być prowadzone tylko w dni powszednie poza okresem od 29 października do 4 listopada.
Nad prawidłowym wykonaniem prac czuwa grabarz.
Szczegółowe zasady prowadzenia prac na cmentarzu określa odrębny regulamin prac remontowo  budowlanych.

§10

Na terenie cmentarza zakazuje się:
a)    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b)    spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym,
c)    wprowadzania zwierząt,
d)    wysypywania śmieci poza miejsce do tego wyznaczone,
e)    ustawiania ławek i ogrodzeń bez zezwolenia Administratora,
f)     samowolnego sadzenia i usuwania krzewów bądź drzew,
g)    jazdy pojazdami mechanicznymi.

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.


Rada Parafialna                                                                                                                 Administrator Cmentarza

Poprawiony: piątek, 12 lipca 2013 06:23
 
Liturgia

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie:
7:00; 18:00

MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
5 grudnia,
godz. 7:00

Liturgia Słowa na dziś