15 sierpnia 2020
Duchowa adopcja dziecka poczętego PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Tadeusz   
Spis treści
Duchowa adopcja dziecka poczętego
Modlitwa codzienna
Formuła przyrzeczenia
Pytania i odpowiedzi
Wszystkie strony

Czym jest Duchowa Adopcja dziecka poczętego?

 • modlitwą w obronie poczętego dziecka,
 • osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu,
 • pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu:
"Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym,
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...)


Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

O Maryjo jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwalę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

/Jan Paweł II, Evangelia życia, 105/

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
(ja, ...........................................) postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ...................................
w Święto / Uroczystość ................................................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ....................
  • ....................
  • ....................

 


Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi.

1. Co to jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w tonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy mo­żna dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakra­mentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki...). Należy po­dejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

4. Jak powstała Duchowa Adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowie­dzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ra­nią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesio­na do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprze­strzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia we­wnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala mat­kom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc po­kój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczegól­ności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z ego­izmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodziciel­stwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytyw­nego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkry­wać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Mo­że się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i mi­łości w rodzinie.

6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie?
Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzecze­nia.

13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adop­cję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je do­trzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczo­ne dni.

14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?
Tak.

16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać zainte­resowanym minimum informacji na ten temat.

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej pod krzy­żem lub obrazem Matki Bożej) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziec­ka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

19. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?
Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończe­nie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bo­żego Narodzenia.

20. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?
? pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją,
? uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowa­dzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele,
? skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 
Liturgia

Niedziela i święta:
6:45, 8:00, 9:30,
11:00, 12:30, 17:30

Dni powszednie w wakacje:
7:00 - wtorek, czwartek
18:00 - poniedziałek, środa, piątek, sobota

7.00 i 18.00 - pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
pół godziny przed Mszą świętą wieczorną
(w niedzielę wraz z nieszporami)

MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM:
poniedziałek,
3 sierpnia,
godz. 18.00

Liturgia Słowa na dziś